SPLOŠNI POGOJI ZA NAKUP BLAGA ALI STORITEV UNLOCK® LJUBLJANA(tm)

Splošni pogoji poslovanja (SPP) so javno objavljeni na spletni strani http://fun-adventure-ljubljana.si/. SPP veljajo do preklica. Preklic SPP se opravi z navedbo »Od dne XX naprej veljajo novi spremenjeni SPP«. S preklicem se stari SPP umaknejo.

Za potrebe teh SPP je kupec fizična ali pravna oseba, ki zakupi oz. kupi blago ali storitve pravne osebe;

ENIGMARIUM d.o.o.
Parmova 51
1000 Ljubljana
matična številka: 6767702000
davčna številka: SI72449411

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani http://unlock.si/ ali https://fun-adventure-ljubljana.si/ https://enigmarium.si in https://escape-room.si oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko UNLOCK® oz UNLOCK by ENIGMARIUM®.

Ob zakupu (storitve ali nakupu blaga, v nadaljevanju; zakup) se naročnik smatra za obveščenega s SPP, zakup pa se obravnava kot strinjanje s SPP. Sklepanje poslov se izvaja na sedežu izvajalca storitev, prek spleta ter izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Za potrebe teh SPP se kot pisna šteje tudi s komunikacijskimi sredstvi (e-pošta, fax, sms sporočila) podprta korespondenca med strankama.

AVTORSKE PRAVICE

Blagovna znamka UNLOCK LJUBLJANA® je  avtorsko delo, vsako kopiranje in uporaba sta najstrožje prepovedana!

Prepovedano je vsakršno kopiranje vsebin na spletni strani, prepovedano je prepisovanje, spreminjanje, ponovno objavljanje niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov spletne strani http://fun-adventure-ljubljana.si/ –  Enigmarium d.o.o.  V primeru pisno dovoljene uporabe vsebine te spletne strani je nujno ohraniti označbe avtorskih pravic – jasno mora biti razvidno, da je vir spletna stran http://fun-adventure-ljubljana.si/ z navedbo URL-ja portala (http://fun-adventure-ljubljana.si/) ter datumom. (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3)).

Tako kot je najstrožje prepovedano povzemanje, kopiranje in spreminjanje besedil, delov besedila, fotografij, logotipov, oziroma drugih elementov vsebine te spletne strani, je strogo prepovedano tudi kopiranje elementov same sobe,  scenarija igre ter elementov igre. Scenariji in potek igre, ter vsi tehnični elementi predstavljajo celovito avtorsko delo in zaščiteni.     

STORITEV

Ti splošni pogoji se nanašajo na uporabo storitve ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® – urbano igro na prostem – UNLOCK LJUBLJANA.

Namen uporabnikov je skozi igro preizkusiti svoje umske in psiho-fizične sposobnosti terrešiti izzive v eni uri.

Enigmarium d.o.o., uporabnikom ponuja v zakup igro (igralni načrt, pripomočki), uporabniki se zavežejo plačati dogovorjeno vsoto denarja kot plačilo za storitve.

PRAVNI POSEL IN STRANKE PRAVNEGA POSLA

Za pravni posel se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, ki urejajo zakup. Izključene so določbe, ki urejajo dolgotrajen zakup.

Za zakupnine, ki so plačane s pomočjo uporabe svetovnega spleta ali druge oblike prodaje na daljavo, se poleg naštetih določb uporabljajo tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVpot), ki urejajo prodajo na daljavo.

Za ZAKUPNIKA se smatra vsak igralec/stranka (pravna ali fizična oseba), ki preko spletne strani, v prostorih ponudnika ali izven poslovnih prostorov ponudnika sklene pravni posel v obliki nakupa blaga ali zakupa storitev, ki so predmet redne ali posebne ponudbe ponudnika.

Za PONUDNIKA blaga ali storitev se smatra Enigmarium d.o.o., ki ponuja oziroma trži blago ali storitve, ki so del redne ali posebne ponudbe.

POGODBENI IZVAJALCI postanejo stranka v pravnem poslu, ko naročnik neposredno z izvajalcem sklene obligacijsko razmerje.

STANDARD STORITEV

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati osebnost in varovati zasebnost zakupnika. Za razkritje osebnih ali drugih občutljivih podatkov se zavezujejo pridobiti soglasje tistega, ki ga podatki zadevajo. Omenjena določba ne velja v primeru, da podatke zahteva pristojen organ zaradi izvrševanja svojih pristojnosti.

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni opraviti storitve v obsegu in na način kot je bilo naročniku (stranki) obljubljeno, ponujeno oziroma dogovorjeno. Izjema od tega je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretjega.

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so pri izvajanju naročila zavezana ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja, zavarovati interese naročnika in ponudnika ter si prizadevati preprečevati vsakršne zlorabe, v katerikoli obliki.

PRAVILA IGRE

Zakupniki so pred pričetkom igre dolžni potrditi, da ne bodo kršili prepovedi razkritja skrivnosti igre (ugank in kod).

Zakupniki so dolžni skrbno varovati opremo, ki jo prejmejo na pričetku igre.

Posebej označena mesta niso del igre. Zakupniki odgovarjajo za škodo na posebej označeni oprema ali delih stavbe.

Zakupniki so se dolžni ravnati po navodilih, ki jih posreduje ponudnik pred, med ali po zaključeni igri.

Če med igro tretja oseba ali višja sila prepreči nadaljevanje igre, se čas ustavi. Igra se na željo zakupnika nadaljuje takoj, ko mine vzrok za prekinitev. V nasprotnem se zakupniku vrne plačilo za storitev (zakupnina).

V primeru izredno slabega vremena si ponudnik pridržuje pravico do prestavitve termina (po dogovoru z zakupnikom)

Zakupnik lahko kadarkoli predčasno zaključi ali zapusti igro. V tem primeru se zakupnina ne vrne.

Zakupnik je dolžan sam dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter lastnino naročnika ali drugih vpletenih ter spoštovati veljavno zakonodajo in predpise.

POGODBENI IZVAJALCI

Pogodbeni izvajalec storitev je fizična ali pravna oseba, ki ni zaposlena pri ponudniku, vendar za ponudnika opravlja določeno delo kot pogodbeni partner. S ponudnikom ima sklenjeno pogodbo in zato lahko pod krovno znamko Enigmarium® opravlja storitve in v svojem imenu izdaja račune.

Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati vsa pogodbena določila ter vse poslovne, etične in poklicne standarde na področju dela.

Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati zakonodajo, ki jih veže na njihovem področju dela in se vzdržati vseh ravnanj, ki lahko povzročajo kakršnokoli škodo strankam (naročnikom) ali ponudniku.

Za škodo se šteje tudi malomarno opravljanje storitev, samovolja pri izvajanju pogodbenih obveznosti in poseg v pravice naročnika, oziroma vsako ravnanje, ki ima lahko za posledico okrnitev ugleda ponudnika ali naročnika.

Kršitev standardov storitev je lahko podlaga za odpoved pogodbe in pogodbeno kazen izvajalcu storitev.

V primeru terjatev zaradi kršitev pogodbenega izvajalca si ponudnik pridržuje pravico do regresnega zahtevka poleg pogodbene kazni.

POSEBNI DOGOVORI IN OBVEZNOST SEZNANITVE

V kolikor se zakupnik in ponudnik dogovorita glede posebnih dogovorov, to uredita s pisnim pravnim aktom. Če posebni dogovori ne urejajo vprašanj drugače, veljajo posebni dogovori poleg SPP ter smiselno dopolnjujejo te SPP.

Zakupnik je vselej dolžan ponudniku sporočiti oziroma ga seznaniti s posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo, tveganja ali uspeh storitve:

 1. pred sklenitvijo pravnega posla,

če nastanejo posebnosti po sklenitvi pravnega posla,

 1. takoj ko je mogoče sporočiti.

Ponudnik se zaveže sporočene podatke preučiti ter oceniti tveganja.

Če ponudnik oceni, da je tveganje za zakupnika večje kot korist, ki bi jo lahko zakupnik pridobil ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pravnega posla ali skleniti drug posel pod posebnimi pogoji.

Opustitev obveščanja s strani naročnika ali ponudnika se v skladu z obligacijskim pravom šteje za neizpolnjevanje bistvenih sestavin pravnega posla, kar ima lahko za posledico odstop od pravnega posla.

Zakupnik s sklenitvijo pravnega posla prevzema odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti do sporočanja, pri čemer za povzročeno škodo odgovarja civilno in kazensko v skladu z veljavno zakonodajo.

Zakupnik se strinja, da sam trpi posledice škode, ki mu nastane pod pogojem, da je škoda nastala na podlagi, ta izvira ali je pogojena s posebnostjo, ki ponudniku ni bila vredu sporočena.

Šteje se, da je sporočilo vredu, če je podano pisno bodisi kot sestavni del pravnega akta bodisi kot pisno sporočilo, pri čemer se smatra kot pisno sporočilo tudi elektronska pošta, ki vsebuje dovolj osebnih razločevalnih znakov, da je mogoče določno ugotoviti avtorja.

Posebnosti je pred zakupom mogoče podati tudi ustno.

DOLOČILA O POSLOVNI SKRIVNOSTI

Zakupniki brez pisnega soglasja ponudnika ne smejo izdajati skrivnosti sobe za pobeg. Zakupniki se z zakupom in plačilom storitev UNLOCK LJUBLJANA obvežejo, da skrivnosti ne bodo objavili ali kakorkoli drugače izdali javnosti.

Vsakokratni zakupnik se strinja s pogoji iz prejšnjega odstavka ter civilno odgovornostjo za poslovno škodo, ki jo nosi, če prekrši dogovor iz prejšnjega odstavka.

Pogodba in drugi pravni akti, ki individualno definirajo medsebojna razmerja nosijo stopnjo poslovne skrivnosti.

Komunikacija ter informacije, ki se posredujejo med ponudnikom in zakupnikom so poslovna skrivnost. Za razkritje podatkov se ponudnik zaveže pridobiti soglasje zakupnika, pri čemer to določilo ne nasprotuje ureditvi veljavne področne zakonodaje, ki zahteva razkritje podatkov za potrebe izvajanje oblasti v Republiki Sloveniji.

Določbe o poslovni skrivnosti ne nasprotujejo določilom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVpot). Stranka prosto razpolaga s svojimi osebnimi podatki.

DOGOVOR O IZBIRI PRAVA

Posebna določila o izbiri prava za potrošniške pogodbe ne veljajo.

V primeru poslovanja med poslovnimi subjekti (gospodarske pogodbe) velja, da v kolikor se ponudnik in naročnik posebej ne dogovorita o izbiri prava, se zakupnik strinja z izbiro slovenskega prava za urejanje vseh spornih vprašanj.

Za spore med ponudnikom in naročnikom so pristojna slovenska sodišča, pri čemer je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Izjeme od dogovorjene krajevne pristojnosti so urejene s slovenskimi predpisi.

OBJAVA IN OBDELAVA PODATKOV

Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in uporabo podatkov ob izročitvi.

Naročnik, ki je pravna oseba, se strinja z objavo razpoznavnega znaka firme in firme naročnika v posebni rubriki, na spletni strani ponudnika.

Zakupnik se strinja z obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja, oglaševanja ter v statistične namene s strani pravne osebe Enigmarium d.o.o. in izvajalca igre UNLOCK LJUBLJANA

V primeru, da se s temi pogoji ne strinja je zakupnik dolžan opozoriti ponudnika pri sklepanju pravnega posla ali pisno zahtevati prenehanje obdelave. Za pisno zahtevo se smatra tudi elektronsko sporočilo, ki vsebuje zadostno količino podatkov, da je mogoče ugotoviti imetnika obdelovanih osebnih podatkov (npr. ime in priimek).

ZAKUP NA DALJAVO

Ponudnik na spletni strani http://fun-adventure-ljubljana.si/ ponuja plačilo zakupnine in rezervacijo igre v posebnem rezervacijskem sistemu.

Ponudnik odgovarja za naročilo prostega termina na način in v obsegu, ki ga dogovori z zakupnikom.

Zakupnik lahko odstopi od zakupa 48 ur pred datumom zakupa. Odstop od pogodbe mora biti podan pisno, pri čemer se upošteva tudi elektronska pošta.

Za rezervacije, ki so opravljene znotraj 48 dnevnega roka do datuma zakupa odstop od pogodbe v skladu s 12. točko 5. odstavka 43.č člena ZVpot ni mogoč. Pri odstopu od pogodbe se zakupnina ne povrne.

SPREMEMBA TERMINA

Sprememba izbranega termina je možna ob pisnem zahtevku, ki je podan najmanj 24 ur pred  terminom na e-mail: info@fun-adventure-ljubljana.si

PLAČILO ZA STORITVE

Cene so urejene s cenikom, objavljenim na spletni strani in dostopnim na vpogled pri ponudniku.

Zakupnik je dolžan plačati zakupnino v celoti pred začetkom igre.

Plačilo je mogoče izvesti preko  po predračunu ali na lokaciji.

KAVCIJA

Ob prejemu igralnih pripomočkov vplačate kavcijo v višini  20€, ki vam jo ob vrnitvi pripomočkov nemudoma vrnemo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Vseh življenjskih situacij, ki lahko predstavljajo tveganje za naročnika ni mogoče predvideti, zaradi tega je ponudnik odvezan odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz ravnanj naročnika ali nastanejo zaradi višje sile.

Ponudnik seznanja zakupnika s tistimi podatki in tveganji, ki lahko vplivajo na pravno razmerje ter so ponudniku znani. To nikakor ne pomeni, da je ponudnik dolžan informirati zakupnika o vseh možnih tveganjih.

Ponudnik ne odgovarja za škodo iz ravnanj, ki škodujejo pogodbenim strankam, zlasti pa ne za tista ravnanja zakupnika, ki onemogočajo izvajanje sprejetih dogovorov.

Zakupnik ni upravičen do povračila škode, če se izkaže, da jo je sam povzročil s svojimi ravnanji, zlasti pa kadar je sam kršil določila o pravilih igre, varovanju osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in dolžnosti seznanitve.

Ponudnik je odvezan odgovornosti v vsakem primeru, ko naročnik ponudnika ne seznani s okoliščinami oziroma stanji, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje oziroma izpolnitev pogodbe, bodisi v njenem delu, bodisi v celoti.

Zakupnik je dolžan takoj plačati škodo, ki jo povzroči iz malomarnosti ali namenoma. V primeru, da škode takoj ni mogoče oceniti, zakupnik poleg škode trpi tudi stroške uradnega cenilca.

Ponudnik se zavezuje le v mejah pravnega razmerja, ki ga sklepa z zakupnikom.

Ponudnik ne odgovarja za kršitve izvajalca storitev, ki ni v delovnem razmerju pri ponudniku. Če pogodbeni izvajalec stori kakšno kršitev oziroma povzroči škodo je sam zavezan poravnati škodo zakupniku.

Zakupnik je dolžan ponudnika opozoriti na kršitev s strani izvajalca storitev takoj, ko je mogoče. Škodo, ki bi jo utrpela neposredno s strani izvajalca pa je dolžna terjati od izvajalca storitev.

V primeru povzročitve škode ponudniku je zakupnik dolžan povrniti škodo ponudniku. Enako je k povrnitvi škode zavezan ponudnik, če zakupniku povzroči škodo bodisi iz malomarnosti bodisi namenoma.

Ponudnik ne odgovarja za drugačno interpretacijo in uporabo posredovanih informacij, ki odstopa od posredovane razlage, dogovora ali strokovnih standardov. Ponudnik ne odgovarja za samovoljna ravnanja zakupnika, ki niso v skladu z navodili (opozorili) in pogodbenimi določili ter splošno poznanimi standardi obnašanja oziroma samovarovanja, ki jih posreduje ponudnik, pogodbeni partner ali druga institucija/posameznik.

Ponudnik odgovarja za skrbnost pri izvajanju storitev v obsegu standardov stroke.

 

SPP so dostopni na spletni strani http://fun-adventure-ljubljana.si/

SPP veljajo od 22.6.2016

 

DODATEK V ZVEZI S SPLOŠNO UREDBO O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV – GDPR

Velja od 25.05.2018

 

Vaše pravice na podlagi GDPR:

 • Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z varstvom osebnih podatkov, ki jih o vas zbira in hrani podjetje Enigmarium d.o.o.
 • V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.
 • Zahtevo lahko kadarkoli pošlje ta elektronski naslov: info@escape-room.si

 

Ravnanje z vašimi osebnimi podatki:

 • Vaše podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Podatkov ne bomo uporabili za noben drug namen.
 • Za obdelavo osebnih podatkov (zgolj e-mail naslov) bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci: Campaign monitor.. kateri so prav tako zavezani k ravnanju v skladu z GDPR.
 • Podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oziroma na podlagi pogodbe.
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice (newsletter,) hranimo do preklica.
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na nagradne igre hranimo v skladu z veljavnimi zakoni, ki zadevajo ravnaje z osebnimi podatki pri nagradnih igrah, ( veljavna davčna zakonodaja)
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob rezervaciji termina hranimo 10 let z namenom izvajanja in zagotavljanja kakovostne uporabniške storitve.
 • Izjave, ki ste jih podpisali, z namenom o varovanju skrivnosti, hranimo do ukinitve sobe, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.